Slovensko

Práca na Slovensko, voľné pracovné miesta, zamestnanie, brigády - Nitra

FipoJobs.com » Slovensko » Nitra

Práca na Slovensko, voľné pracovné miesta, zamestnanie, brigády - Nitra

Nitra | Nitriansky kraj
Práca, voľné pracovné miesta

732 ponúk práce

PhD position in Agrochemistry and Plant Nutrition

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Optimalizácia dusíkatej výživy pšenice letnej formy ozimnej Nitrogen nutrition optimization of winter wheat Supervisor: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. Workplace: Institute of Agronomic Sciences, Faculty of Agrobiol...

Senior Production Leader

Nitra, Nitrianský kraj
Senior Production Leader Grade D, local Nitra Salary: From 2480 eur monthly, 0-15% yearly bonus, other benefits according JLR rules OPPORTUNITY: The role is responsible for leading all aspects in Trim and Final Operation (for one Pr...

Billing & Order Entry Graduate with Italian (Relocate)

Nitra, Nitrianský kraj
Are you interested in gaining international work experience? Then Johnson Controls could have the perfect opportunity for you. We are looking for Italian speakers who can also speak English to join our dynamic team in Bratislava, Slovakia. ...

Billing & Order Entry Graduate with German (Relocate)

Nitra, Nitrianský kraj
Are you interested in gaining international work experience? Then Johnson Controls could have the perfect opportunity for you. We are looking for German speakers who can also speak English to join our dynamic team in Bratislava, Slovakia. ...

Billing & Order Entry Specialist with Italian (Relocate)

Nitra, Nitrianský kraj
Are you interested in gaining international work experience? Then Johnson Controls could have the perfect opportunity for you. We are looking for Italian speakers who can also speak English to join our dynamic team in Bratislava, Slovakia. ...

Billing & Order Entry Specialist with German (Relocate)

Nitra, Nitrianský kraj
Are you interested in gaining international work experience? Then Johnson Controls could have the perfect opportunity for you. We are looking for German speakers who can also speak English to join our dynamic team in Bratislava, Slovakia. ...

General Manager

Nitra, Nitrianský kraj
07.05.2024 Industrial Nitra Region Náplň práce To oversee daily operations of the organization and manage the business aspects of the local production facility. To manage further improvements of already high-level quality and operation...

PhD position in Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Hodnotenie funkčnej diverzity a stresovej odolnosti vybraných medziplodín pre meniace sa podmienky klímy Evaluation of functional diversity and stress resistance of selected intercrops for changing climate conditions ...

PhD position in Agrochemistry and Plant Nutrition

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Zmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia Changes in soil organic matter parameters after biochar application Supervisor: prof. Ing. Vladimír Šimanský, PhD. Workplace: Institute of Agron...

PhD position in Special Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Využitie alginitu a jeho produktov v pestovaní medzirodových hybridov tráv The use of alginite and its products in the cultivation of intergeneric grass hybrids Supervisor: doc. Ing. Ľ. Vozár, PhD. Workplace: Instit...

PhD position in Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Efektívnosť medziplodín vo vzťahu k celkovej zaburinenosti poľných plodín v teplej a suchej klimatickej oblasti SR Effectiveness of intercropping related to total weed infestation of field crops in a warm and dry clima...

PhD position in Nutrition

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Využitie vedľajších produktov spracovania zrna kukurice vo výžive prežúvavcov Use of by-products from maize grain processing in ruminant nutrition Supervisor: prof. Ing. Milan Šimko, PhD. Workplace: Institute of Nut...

PhD position in Special Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Molekulárne mechanizmy adaptácie rastlín na úrovni stresregulačných molekúl mikroRNA Molecular mechanisms of plant adaptation at the level of stress-regulatory microRNA molecules Supervisor: prof. Ing. Katarína Ražná...

PhD position in Animal Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Efektívne monitorovanie diverzity živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku pomocou genomických dát Effective monitoring of animal genetic resources diversity in Slovakia using genomic data Supervisor: doc. Ing. N...

PhD position in Special Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Vyhodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych ukazovateľov introdukcie ruže stolistej (Rosa x centifolia L.) do teplej agroklimatickej pestovateľskej oblasti Evaluation of quantitative-qualitative indicators of the introdu...

PhD position in Animal Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Vplyv vybraných environmentálnych faktorov na fyziologické parametre zajaca poľného na juhozápadnom Slovensku. Influence of selected environmental factors on physiological parameters of European brown hare in southwest...

PhD position in Special Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Využitie systémov precízneho poľnohospodárstva a redukovaného použitia pesticídov v ochrane rastlín Implementation of precise farming systems and pesticide using reduction in plant protection Supervisor: prof. Ing. K...

PhD position in Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Štúdium zaburinenosti a možnosti efektívnej regulácie od ťažko regulovateľných druhov burín v obilninách Study of weediness and the possibility of effective control from difficult-to-control weed species in cereals S...

PhD position in Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Parametrizácia v regulácii zaburinenosti kukurice siatej v rizikovej oblasti Žitný ostrov Parameterization in the control of weediness of corn sown in the risk area of Žitný ostrov Supervisor: doc. Ing. Štefan Týr, P...

PhD position in Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Účinok konvenčného a redukovaného spôsobu obrábania na pôdne charakteristiky vo vybraných lokalitách Nitrianskeho a Trnavského kraja Effect of conventional and reduced tillage system on soil characteristics in selected...

English teacher for private primary school - native speaker

Nitra, Nitrianský kraj
- teaching English to second grade students - private primary school - ensuring active learning and experiential lessons - identification with the vision, mission and values of the school - friendly and professional communication with pa...

PhD position in Special Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Možnosti detekcie homologických alergénov molekulárnymi metódami Possibilities of detection of homologous allergens by molecular methods Supervisor: prof. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD. Workplace: Institute of Pl...

PhD position in Special Animal Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Využitie kombinácie inteligentných technológií a dravých vtákov na zníženie počtu holubov na farme Use the combination of smart technology and birds of prey to reduce the number of pigeons on the farm. Supervisor: doc...

PhD position in Special Animal Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Monitoring podmienok pre udržanie a revitalizáciu malej zveri. Monitoring of conditions for the preservation and revitalisation of small game. Supervisor: doc. Ing. Martin Fik, PhD. Workplace: Institute of Animal Hu...

PhD position in General Animal Science

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Genomická diverzita významných živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku Genomic diversity of important animal genetic resources in Slovakia Supervisor: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. Workplace: Institute of N...

PhD position in Nutrition

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Výživové odporúčania v populácii s ochorením skleróza multiplex Nutritional Recommendations in the Population with Multiple Sclerosis Supervisor: doc. Ing. Martina Gažarová, PhD. Workplace: Institute of Nutrition an...

PhD position in Special Animal Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Potenciál ekologického poľnohospodárstva v samozásobovaní hydinovým mäsom a konzumnými vajcami na slovenskom vidieku The Potential of Ecological Farming in Sulf-Supply of Poultry Meat and Table Eggs in the Slovak Countr...

PhD position in Nutrition

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Aplikácia nových metód antropometrie v hodnotení nutričného statusu ľudí Application of New Anthropometric Methods in the Assessment of the Human Nutritional Status Supervisor: doc. Ing. Martina Gažarová, PhD. Workp...

PhD position in Special Crop Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Molekulárna variabilita homológov alergénov orechov Molecular variability of homologs od nuts allergens Supervisor: prof. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD. Workplace: Institute of Plant and Environmental Sciences, ...

PhD position in Plant and Tree Physiology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Fyziologická analýza znakov spojných s toleranciou genotypov pšenice na sucho a vysokú teplotu Physiological analysis of traits associated with tolerance of wheat genotypes to drought and high temperature Supervisor:...

PhD position in Special Animal Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Faktory vplývajúce na koexistenciu medzi voľne žijúcimi a chovanými včelstvami Factors influencing coexistence between free-living and managed bee colonies Supervisor: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. Workplace: Instit...

PhD position in Special Animal Production

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Analýza vplyvu biologických, fyziologických a inštinktívnych vlastností ošípaných v priebehu ontogenézy na prejav ich úžitkových parametrov. Analysis of the impact of biological, physiological and instinctive character...

C# Software Developer

Nitra, Nitrianský kraj
Information about the position Job description, responsibilities and duties Communication with customer regarding technical specification and clarification of technical challenges Communication with Software team & scrum master C...

PhD position in Food Technology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Process changes in the hygienic-nutritional quality of vegetable products depending on the oils used and frying conditions Supervisor: doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Sci...

PhD position in Food Technology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Variability of occurrence of bioactive substances in by-products of fruit processing Supervisor: prof. Ing. Judita Lidiková, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of Agruculture...

Infrastructure Project Coordinator – Linux/Windows/DB’s

Nitra, Nitrianský kraj
Informácie o pracovnej ponuke We are looking for an IT Infrastructure Project Manager to oversee the IT projects of one of our most significant clients in our rapidly expanding IT infrastructure environment. Do you have any experience with ...

PhD position in Food Technology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Use of phytonutrients from plant sources in the production of value-added food Supervisor: prof. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of Agruculture in ...

PhD position in Biotechnology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Heavy metal detoxification mechanisms in lichens with a focus on use in soil phytoremediation. Supervisor: prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of A...

PhD position in Food Technology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Diversity of filamentous fungi in barley and malt under different climatic conditions in Slovakia Supervisor: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of...

PhD position in Biotechnology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description The use of cellular models in the prediction of the role of rosehip phytonutrients in the regulation of female reproductive functions Supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnolog...

PhD position in Biotechnology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description The effect of selected antioxidants on the cryopreserved animal sperm quality Supervisor: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of Agruculture in Nitr...

PhD position in Food Technology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Analysis of the relationship between quality, safety, and authenticity of Coffea canephora coffee and by-products from its processing Supervisor: doc. Ing. Alica Bobková, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnology and ...

PhD position in Molecular Biology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Determination of the effect of bacteria from compost on plant growth stimulation and pathogen inhibition Supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University...

PhD position in Molecular Biology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description The ffects of natural substances on the microscopic structure of selected organs of model animals in vivo Supervisor: doc. Ing. Jiřina Zemanová, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak Unive...

PhD position in Biotechnology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description The use of cellular models in the prediction of the role of rowanberry phytonutrients in the regulation of female reproductive functions Supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. Workplace: Faculty of Biotechno...

PhD position in Molecular Biology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description The effect of endocrine disruptors on the viability of human spermatozoa in vitro Supervisor: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of Agruculture in N...

PhD position in Molecular Biology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Clarification of the relationship between the functionality of testicular cells and their sensitivity to nanoplastics/microplastics in vitro Supervisor: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnol...

PhD position in Molecular Biology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description The effects of Annona muricata (graviola) on structural and functional parameters of spermatozoa in vitro Supervisor: prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak Uni...

PhD position in Food Technology

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description Non-traditional sources of raw materials and their process changes during processing for the production of safe foods Supervisor: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD. Workplace: Faculty of Biotechnology and Food Science...

PhD position in Economics and Management

Nitra, Nitrianský kraj
Offer Description The impact of global crises on the sustainability of consumer behaviour Supervisor: prof. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. Workplace: Institute of Economic Policy and Finance Field of study: Economics and Management ...1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ďalší  »

ponúky 1 - 50 | 732 nájdených